210.25.22.664

Πυροσβεστικά Συγκροτήματα

Εγκαταστάσεις πυρόσβεσης με νερό νοούνται το σύνολο των διατάξεων και συστημάτων που εγκαθίστανται σε ένα νέο ή υφιστάμενο κτίριο ή χώρο, ώστε να εξασφαλίζονται τα προβλεπόμενα κατασβεστικά μέσα από τις ισχύουσες διατάξεις. Το κατασβεστικό μέσο που χρησιμοποιείται είναι είτε νερό είτε υδατικό διάλυμα διαφόρων ουσιών.

Η εγκατάσταση πυρόσβεσης είναι ανεξάρτητη από κάθε άλλη εγκατάσταση ύδρευσης και απαγορεύεται η σύνδεση σωληνώσεων της εγκατάστασης πυρόσβεσης με οποιαδήποτε άλλη.

Εάν στην περιοχή του κτιρίου υπάρχει δημόσιο ή δημοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, που μπορεί να εξασφαλίζει επαρκείς -σύμφωνα με τις διατάξεις- ποσότητες νερού και με την κατάλληλη πίεση, τότε η εγκατάσταση πυρόσβεσης μπορεί, με την έγκριση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, να συνδεθεί με το πυροσβεστικό δίκτυο απευθείας.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, η εγκατάσταση πυρόσβεσης τροφοδοτείται από δεξαμενή κατάλληλου όγκου, μέσω αντλιών και ειδικών διατάξεων, που να εξασφαλίζουν απόλυτα την επάρκεια ποσότητας και πίεσης του κατασβεστικού μέσου στα σημεία λήψης.

Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, πως πρέπει να κατασκευάζεται, τουλάχιστον κατά το τμήμα της εντός του κτιρίου, από υλικά αφενός πυράντοχα (τουλάχιστον 1 ώρα φωτιάς) και αφετέρου ανθεκτικά στην ποιότητα του νερού που χρησιμοποιεί η εγκατάσταση.

Μόνιμα υδροδοτικά πυροσβεστικά συγκροτήματα

Τα μόνιμα υδροδοτικά πυροσβεστικά συγκροτήματα (ΜΥΠΑ) ανάλογα με τον τρόπο τροφοδότησης του νερού στις σωληνώσεις τους διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Υγρά ΜΥΠΑ, τα οποία έχουν συνέχεια την κεντρική βάνα παροχής ανοιχτή και οι σωληνώσεις τους περιέχουν νερό υπό πίεση σε όλο το χρονικό διάστημα. Είναι ο πιο διαδεδομένος τύπος δικτύου.
 • Υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, το οποίο δέχεται νερό αυτόματα στις σωληνώσεις της μόνιμης υδραυλικής εγκαταστάσεως όταν ανοίξει η βαμβίδα (βάνα) της πυροσβεστικής φωλιάς.
 • Υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο το οποίο δέχεται νερό στο σύστημα μέσω μοχλού ή κομβίου ενεργοποίησης της αντλίας, τοποθετημένο σε κάθε πυροσβεστική φωλιά.
 • Ξηρά ΜΥΠΔ, τα οποία δεν έχουν μόνιμη παροχή νερού και ο σωλήνας τροφοδοσίας του καταλήγει σε στόμια λήψης εκτός του κτιρίου. Στα σημεία λήψης των συστημάτων πρέπει να υπάρχουν επιγραφές με την ένδειξη "Στεγνό σύστημα για χρήση μόνο από την Πυροσβεστική Υπηρεσία".

Σε κάθε περίπτωση υδροδοτικού δικτύου (εκτός από το ξηρό) πρέπει να υπάρχει σύνδεση με πηγή νερού ικανή να παρέχει στο σύστημα την απαιτούμενη πίεση και παροχή, για τη λειτουργία των εύκαμπτων σωλήνων των Πυροσβεστικών Φωλιών.

Όταν στο κτίριο υπάρχει και σύστημα καταιονισμού νερού (sprinkler) το υδροδοτικό δίκτυο μπορεί να τροφοδοτηθεί από τους κατακόρυφους σωλήνες τροφοδοσίας του συστήματος καταιονισμού. Ο τύπος αυτός ονομάζεται υδροδοτικό δίκτυο συνδυασμού. Σε αυτήν την περίπτωση η ποσότητα του νερού πρέπει να επαρκεί για την ταυτόχρονη λειτουργία των καταιονητήρων και του υδροδοτικού δικτύου.

Μια τυπική εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου περιλαμβάνει τα εξής:

 • Δεξαμενή ή πηγή ύδατος
 • Πυροσβεστικές αντλίες (εάν απαιτούνται)
 • Πίνακας αυτοματισμών (για τις αντλίες)
 • Ρυθμιστή πίεσης (όπου απαιτείται)
 • Σωληνώσεις κατάλληλων διαμέτρων για την παροχής της απαιτούμενης ποσότητας νερού και πίεσης στις συνδέσεις των πυροσβεστικών φωλιών
 • Πυροσβεστικές φωλιές

Πηγές ύδατος

Για την τροφοδοσία ενός μονίμου πυροσβεστικού δικτύου είναι αρκετή μια πηγή ύδατος, εάν μπορεί να τροφοδοτήσει το δίκτυο με την ποσότητα νερού και την πίεση που απαιτείται σε κάθε περίπτωση για την προστασία του κτιρίου. Τουλάχιστον μια πηγή ύδατος πρέπει να είναι σε θέση να τροφοδοτεί το μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό σύστημα με την απαιτούμενη ποσότητα νερού μέχρι να τεθεί σε λειτουργία μια δευτερεύουσα πηγή.

Σύμφωνα με την αρμόδια αρχή καθορίζονται οι αποδεκτοί τύποι πηγών ύδατος που μπορούν να τροφοδοτούν ένα μόνιμο υδροδοτικό δίκτυο:

 • Υδροδοτικό δίκτυο πόλης (προϋπόθεση η παροχή και η πίεση νερού να είναι επαρκής και συνεχής)
 • Υπερυψωμένες ή υπόγειες δεξαμενές Δεξαμενές πίεσης
 • Αυτόματες πυροσβεστικές αντλίες (αντλούν νερό από κατάλληλη πηγή)
 • Πυροσβεστικές αντλίες, ελεγχόμενες χειροκίνητα, οι οποίες τίθενται σε λειτουργία με διακόπτη ή μοχλό, σε κάθε πυροσβεστική φωλιά
 • Συνδυασμός πιεστικών δεξαμενών και πυροσβεστικών αντλιών, χειροκινήτου λειτουργίας

Οι πυροσβεστικές αντλίες μπορεί να αντλήσουν νερό από φρεάτια, λίμνες, δεξαμενές (χαλύβδινες ή από στεγανό μπετόν), ποτάμια κ.λπ. Στις περιπτώσεις που υπάρχει η απαιτούμενη παροχή ύδατος αλλά δεν έχουμε επαρκή πίεση, μπορεί να γίνει σύνδεση πυροσβεστικής αντλίας στο υδροδοτικό δίκτυο της πόλης (μετά από έγκριση της τοπικής εταιρίας ύδρευσης).

Μόνιμο σύστημα καταιονισμού ύδατος (Sprinkler)

Ένα σύστημα καταιονισμού ύδατος είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα υπογείων και υπέργειων σωληνώσεων, σχεδιασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα της μηχανικής. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει μια πηγή ύδατος (όπως μια υπερυψωμένη δεξαμενή βαρύτητας), πυροσβεστική αντλία, δεξαμενή ή δεξαμενή πίεσης ή μια σύνδεση (μέσω υπόγειων σωληνώσεων) με το δίκτυο της πόλης.

Το υπέργειο κομμάτι του συστήματος καταιονισμού είναι ένα δίκτυο ειδικού μεγέθους ή υδραυλικά σχεδιασμένων σωληνώσεων, εγκατεστημένο σε ένα κτίριο. Πάνω σε αυτό το δίκτυο τοποθετούνται οι καταιονιστήρες (Splinklers).

Η διαστασιολόγηση των δικτύων Sprinkler μπορεί να γίνει με τον εμπειρικό τρόπο, που αντιστοιχίζει σε κάθε διάμετρο σωληνώσεως ένα μέγιστο αριθμό καταιονηστήρων που μπορεί να συνδεθεί σε αυτή. Σε μικρά δίκτυα καταιονισμού η παραπάνω μέθοδος είναι επαρκής ως προς τη διαστασιολόγηση των σωληνώσεων.

Σε μεγάλα όμως δίκτυα με πολλούς καταιονητήρες, στα κεντρικά τμήματα του δικτύου, προς το αντλητικό συγκρότημα, η εφαρμογή της εμπειρικής μεθόδου οδηγεί σε επιλογή μεγάλων διαμέτρων σωληνώσεων (αντιοικονομική κατασκευή δικτύου).

Από την επιλογή αυτή, επίσης, δεν γίνεται εκμετάλλευση της διαθέσιμης πίεσης που απαιτείται για τα δίκτυα των Πυροσβεστικών Φωλιών που τροφοδοτούνται συνήθως από το ίδιο αντλητικό συγκρότημα, με αποτέλεσμα να τοποθετείται στον κλάδο των καταιονητήρων μειωτής πίεσης.

Τέλος, αξίζει αν σημειωθεί πως για κτίρια μεγάλου κινδύνου και για μεγάλα δίκτυα καταιονισμού ο υδραυλικός υπολογισμός σωληνώσεων είναι υποχρεωτικός.

 

Φωτογραφίες έργων και συντήρησης:

Πυροσβεστικά συγκροτήματα πριν τη συντήρηση:

Πυροσβεστικά συγκροτήματα μετά τη συντήρηση: